داده های جغرافیایی فرصت های اجتماعی هستند، که مسیر توسعه را برای همه ما هموارتر می‌کنند.

 

نجد (نقشه جهانی دانشگاه تهران) ابزاری در خدمت توسعه!

درخواست نسخه نمایشی